عنوانتبریک کسب رتبه اول شرکت کشتیرانی برتر
تاریخ اخذ سال 1388
توضیحات  شرکت کشتیرانی برتر در بهره برداری از ترمینال ها در عملیات تخلیه و بارگیری