عنوانتبریک کسب رتبه سوم شرکت کشتیرانی برتر
تاریخ اخذ سال 1388
توضیحات  شرکت کشتیرانی برتر در بهره برداری از ترمینال ها در ارائه خدمات بهبنه و تکریم ارباب رجوع