عنوانرضایتمندی مشتریان
تاریخ اخذ  بهمن 1385
توضیحاتترویج فرهنگ بازاریابی و ارتقاء سطح رضایتمندی مشتریان

5