عنوان قهرمانی فوتسال
تاریخ اخذ   16/06/1385
توضیحاتکسب مقام دوم در بین کارکنان ادارات دولتی شهرستان بندر انزلی