عنوانخدمت رسانی به مردم
تاریخ اخذ   6/12/1386
توضیحاتهمکاری جهت برف روبی و بازگشایی مسیرهای داخلی