عنوانتبریک کسب رتبه اول ارائه خدمات بهینه و تکریم مشتری
تاریخ اخذ سال 1390