عنوانتبریک کسب رتبه اول بهره بردارترمینال ها در رعایت استانداردها و دستور العمل های ایمنی بندر
تاریخ اخذ سال 1390