طرح های توسعه بندر شهید رجایی ( بندر عباس )

ترمینال تعمیر و شستشو کانتینر
 
و صدور گواهینامه های
 
 بین المللی IICL 

rajaee

میزان سرمایه گذاری

270.000.000.000 ریال

طرح های توسعه بندر آستارا

عهده داری مدیریت ، توسعه و راهبری بندر آستارا

   

میزان سرمایه گذاری

فاز اول :  300.000.000.000 ریال

فاز دوم :  400.000.000.000 ریال

طرح های توسعه منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان ( بندر خشک ) 

ایجاد ترمینال کانتینر و لجستیک

   

میزان سرمایه گذاری

50.000.000.000 ریال