میزان سرمایه گذاری در تجهیزات بندری

بندر شهید رجایی

میزان سرمایه گذاری

1,089,020,000,000  ریال

bandareabasbandarabas2

بندر امام خمینی (ره)

میزان سرمایه گذاری

 85,154,322,372   ریال

emam

بندر انزلی

میزان سرمایه گذاری

 159,591,500,000 ریال

بندر انزلیanzali

بندر خرمشهر

میزان سرمایه گذاری

 26,616,200,000 ریال

khoramlift

منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان

میزان سرمایه گذاری

 2,640,000,000   ریال