لیست تجهیزات شرکت کاوه در بندر انزلی

ردیف

نام تجهیز

تناژ

تعداد دستگاه

1

جرثقیل گاتوالد

100

2

2

منگان

15

4

3

جرثقیل گرو

60

3

4

جرثقیل لینک بلت

90

1

5

جرثقیل لینک بلت

50

2

6

جرثقیل لینک بلت

35

2

7

جرثقیل تادانو

25

4

8

جرثقیل تادانو

40

2

9

جرثقیل کاتو

50

1

10

جرثقیل JCHI

55

1

11

لیفتراک SMV

32

1

12

لیفتراک کوماتسو

20

2

13

لیفتراک کوماتسو

15

5

14

لیفتراک TCM

15

1

15

لیفتراک TCM

13.5

3

16

لیفتراک کوماتسو

10

2

17

لیفتراک هایستر

7

2

18

لیفتراک کلارک

5

6

19

لیفتراک رولگیر

3

1

20

لیفتراک تویوتا

2.5

2

21

تراکتور فرگوسن

---

6

22

تک مستر HOWA

25

1

23

کفی تراکتور (9متری)

25

5

24تک مستر3524

25

کفی تراکتور (10متری)

 30

1

26تک مستر تربرگ403
27کفی تک مستر (ماموت)4026
28ریچ استاکر (استیجاری)451

جمع کل

118