عملیات غیر کانتینری

 

 

  انجام عملیات غیر کانتینری در بخش کالاهای عمومی(General Cargo) و کالاهای فلّه (Bulk Cargo) و غلات (Grain از فعالیت های اصلی شرکت کاوه می باشد که در برگیرنده تخلیه و بارگیری انواع محمولات وارداتی، صادراتی و انبارداری این قبیل کالاها در انبارها و سیلوها می باشد.