سال

اطلاعات عملیات تمامی شعب شرکت کاوه

کانتینر (تی ای یو)

غیرکانتینر (تن)

لجستیک

تخلیهبارگیریتخلیهبارگیریتنتی ای یو
1382 _11,2502,620,594232,022_7,517
138333812,4002,353,536457,960_7,328
138474019,7682,027,087

470,092

_8,127
138548812,4962,475,992322,933195,7347,431
138651315,1223,419,795678,171441,18310,758
138711,0385,4232,999,637468,532313,7603,507
138845,3669753,606,289856,818875,0673,277
1389 77,40575,079  3,315,1981,023,269 366,948 11,417 
139073,079 74,402 2,516,921 1,325,887319,647 11,150